Opracowania

Objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa odwołania do KIO

24.08.2016

Zadaniem wykonawcy jest takie zaprezentowanie zarzutów i ich uzasadnienia aby pozostali uczestnicy postępowania mogli z nimi się zapoznać. Z drugiej strony, to na Zamawiającym jak w każdym przypadku gdy ma do czynienia z tajemnicą przedsiębiorstwa, spoczywa obowiązek zbadania zastrzeżenia i stosownego do tego działania. Zatem o tym ile informacji zostanie przekazanych pozostałym wykonawcom, zależy wyłącznie od zamawiającego, nie zaś od woli odwołującego się wykonawcy.

Obowiązek informacyjny przy mechanizmie odwróconego obciążenia podatkiem VAT

21.08.2016

Chociaż obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie zamawiającego, na etapie składania oferty, o obowiązku doliczenia do ceny podatku VAT wynikającego z mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT, to nie sposób nie wziąć pod uwagę również całokształtu oświadczeń wykonawcy, w tym całej treść oferty i wliczonych w cen. To z treści oferty może już wypływać stanowisko wykonawcy, a zamawiający jako profesjonalista też musi mieć pełną świadomość tego, czy wybór oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego w zakresie VAT po jego stronie.

Samodzielnie czy z podwykonawcami?

17.08.2016

Problem podwykonawstwa w zamówieniach publicznych jest ważny, gdyż wpływa na konkurencyjność ofert, czy na sposób badania tych ofert pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny. Podwykonawstwo najczęściej obniża koszt inwestycji, dając Zamawiającemu realne oszczędności, przy pełnej profesjonalizacji realizacji zamówienia.

Wygrać przetarg dzięki klauzulom społecznym

12.08.2016

Lipcową nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) rozszerzono zamówienia publiczne na zakłady pracy chronionej oraz wykonawców, których głównym celem lub głównym celem ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które realizowały zamówienie jest integracja zawodowa i społeczna osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. osób: niepełnosprawnych, bezrobotnych, pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych, z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych, uchodźców, mniejszości, czy osób poniżej 30 roku życia i powyżej lat 50 poszukujących pracy. A dla podniesienia skuteczności tego rozwiązania obniżono minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób w ww. kategorii do 30%, z tym że zamawiający może zawsze ten próg podwyższyć.
Powyższe jest wynikiem likwidacji dotychczasowego podziału na usługi priorytetowe i niepriorytetowe, i stosować je należy do usług wskazanych w załączniku XIV do dyrektywy 2014/25/UE i o wartości równej lub wyższej niż 750 000 EUR (zamówienia klasyczne) lub 1 000 000 (zamówienia sektorowe).

Odwołanie nie może mieć charakteru kadłubowego

10.08.2016

Orzecznictwo wskazuje na potrzebę ścisłego odczytywania treści zarzutu, w tym przede wszystkim niedopuszczalność wykraczania poza jego treść. Dlatego też odwołanie powinno niezwykle ściśle konkretyzować postawiony zarzut, zawierać wskazanie okoliczności faktycznych, które uzasadniają stawianie Zamawiającemu wyartykułowanych w odwołaniu zastrzeżeń.

Odpowiedzialność konsorcjanta za nie swojego podwykonawcę

09.08.2016

Odpowiedzialność wobec Zamawiającego za szkodę wynikłą ze spełnienia świadczenia na rzecz podwykonawcy ponoszą wszyscy konsorcjanci. Podstawę ich solidarnej odpowiedzialności stanowi art. 141 p.z.p., gdyż postanowienia umowne precyzują jedynie treść stosunku wewnętrznego, która rozstrzyga o ewentualnych rozliczeniach pomiędzy wykonawcami.

Popieranie unieważnienia postępowania

03.08.2016

Nie ulega żadnej wątpliwość, że wykonawca wykluczony, czy oferta którego została odrzucona ma interes prawny w kwestionowaniu nie tylko tej czynności ale także decyzji o unieważnieniu postępowania. Problematyczne jednak było jak procesowo szeroki interes ma wykonawca, który popiera fakt unieważnienia postępowania.
Coraz wyraźniej kształtuje się pogląd, że Przystępujący posiada interes w przystąpieniu do toczącego się postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego, nawet wtedy gdy spór dotyczy unieważnienia postępowania. Zatem dla wykonawcy, który przegrywa przetarg, a zamawiający takie postępowanie unieważnia, wciąż jest szansa w kolejnym postępowaniu, o ile powody takiej decyzji Zamawiającego okażą się zasadne.

Dzięki kłamstwu zjesz obiad ale nie zjesz kolacji

25.07.2016

Norma prawna wyrażona w art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nakazuje Zamawiającemu bezwzględne wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawców, jeśli w toku postępowania złożyli oni nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania. Niebezpieczeństwa dla wykonawców rodzą się więc tak na gruncie ustawy Pzp, poprzez samą możliwość wpływu nierzetelnych informacji na wynik postępowania, co jest zgodne tak z dyrektywą 20004/18/WE jak i 2014/24/UE, jak i na postawie ustawy kodeks karny. Chociaż ta ostatnia podstawa prawna słabo funkcjonuje w rzeczywistości, co nie oznacza że w najbliższym czasie funkcjonować nie będzie. Obowiązkiem bowiem każdego funkcjonariusza, pod rygorem własnej odpowiedzialności karnej, jest powiadomienie organów ścigania o każdym takim stwierdzonym przypadku. Być może niezależnie od obowiązku zamawiającego, także członkowie Krajowej Izby Odwoławczej, na wzór stwierdzonych praktyk naruszających konkurencję, będą także powiadamiać z urzędu odpowiednie organy.

Wyjaśnienia ceny muszą zawierać analizę w jakim stopniu każda okoliczność umożliwiła obniżenie ceny

01.07.2016

Ograniczenie się zamawiającego wyłącznie do badania tylko ceny końcowej może prowadzić do akceptowania niezasadnego przerzucenia kosztów pomiędzy składnikami ceny globalnej, co samo w sobie jest czynem nieuczciwej konkurencji i powinno skutkować odrzuceniem oferty także na tej podstawie. Dlatego też zamawiający ma nie tylko prawo ale i obowiązek na gruncie art. 90 ust.1 ustawy Pzp badać także ceny jednostkowe pod kątem wystąpienia ewentualnego zjawiska rażąco niskiej ceny.

Próba zrekompensowania zaniżonych kosztów pracy innymi elementami cenotwórczymi jest niedopuszczalna

01.07.2016

Wysokość kosztów pracy przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 ? 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). Od 1 stycznia 2016 r. minimalne wynagrodzenie za pracę zostało ustalone na poziomie 1850 złotych, a według zapowiedzi rządu jeszcze ma wzrosnąć, co jest ważne w kontraktach  długoterminowych.