Opracowania

Wykonawca wykluczony lub odrzucony nie może czekać na szczęśliwy zbieg okoliczności

27.10.2017

Wykonawca wykluczony lub którego oferta została odrzucona, ma prawo do wniesienia środków ochrony prawnej od swojej sytuacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Biernie godząc się z decyzją zamawiającego, nie może liczyć na to że konkurent, który znajduje się w takiej samej lub podobnej sytuacji, będzie bronił swych interesów, wnosił odwołanie, a przez to, gdy wykaże błędy po stronie zamawiającego spowoduje, że wszystkie oferty będą ponownie zbadane. Tzw. autokontrola jest instytucją mocno kontrowersyjną.

Interes w kwestionowaniu wezwania do wyjaśnienia dokumentów lub oświadczeń

24.10.2017

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy (art. 180 ust. 1 ustawy Pzp) i tylko wtedy gdy jednocześnie wykonawca ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy (art. 179 ust. 1 ustawy Pzp).
Legitymacja czynna do wniesienia odwołania przysługuje więc odwołującemu, jeżeli wykaże, że: 1) posiada lub posiadał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz jednocześnie 2) poniósł lub może ponieść szkodę, a poniesiona lub ewentualna szkoda jest wynikiem naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Trzeba pamiętać, że posiadanie legitymacji czynnej przez odwołującego podlega badaniu Izby z urzędu. Dlatego też, odwołujący nie może tylko pisać o swoim interesie w uzyskania zamówienia ale musi go wykazać i przekonać skład orzekający Krajowej Izby Odwoławczej, że zamawiający dokonał albo zaniechał dokonania określonej czynności wbrew przepisom ustawy Pzp, czego następstwem jest poniesienie lub możliwość poniesienia szkody.

Dobre obyczaje wracają do łask

18.10.2017

Sztuczne zawyżanie punktacji oferty wykonawcy, z uwagi na zamiar manipulowania cenami i w konsekwencji na oderwanie jej od realiów wykonywanego zamówienia, może być postrzegane jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Przyznanie punktacji a prawdziwość informacji

29.09.2017

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawi informacje wprowadzające w błąd zamawiającego mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Aktualna linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, że w takich przypadkach nie bada się zamiaru wykonawcy lecz tylko akty staranności podjęte przed złożeniem wniosku lub oferty zamawiającemu.

Wykonawca może nie wyrazić zgody na poprawienie omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej

13.09.2017

Przepis art. 87 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, czy oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. W takich sytuacjach ustawodawca nie przewidział dla oferenta obowiązku wyrażania zgody na poprawienie zakomunikowanych poprawek. Przepisy ustawy Pzp również nie przewidują możliwości odrzucenia oferty w przypadku, gdy wykonawca nie wyrazi zgody na prawienie w ofercie omyłki określonej w art. 87 ust. 2 pkt 1 lub 2 Pzp. Zgoda jest jedynie wymagana przy poprawieniu tzw. innej omyłki, i tylko wówczas zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Wykonawca czasem może nie chcieć wyrazić zgody na poprawienie omyłki pisarskiej lub omyłki rachunkowej, pytanie więc kiedy ma to zrobić i jak to zakomunikować zamawiającemu?

Jawność dokumentu wewnętrznego zamawiającego, który weryfikuje prawdziwość informacji zawartych w ofercie

05.09.2017

Zamawiający w pościgu za ofertą najtańszą nie może iść na skróty, czy ochraniać tę ofertę przed weryfikacją przez konkurencję. Art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązuje go do bezstronnego i przejrzystego prowadzenia postępowania. Co powoduje, że jeśli pojawiają się wątpliwości co do prawdziwości jakichkolwiek oświadczeń złożonych w ofercie obowiązkiem zamawiającego jest je zweryfikować tak u wykonawcy jak i podmiotu trzeciego. Obowiązek ten wynika z art. 7 ust. 3 ustawy Pzp, który stanowi, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.
Jeśli więc zamawiający weryfikuje prawdziwość oświadczeń wykonawcy, to taka udokumentowana weryfikacja staje się załącznikiem do protokołu i podlega ujawnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.

Nie ma stabilizacji w KIO, co do możliwości podważenia wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu poniżej progów

29.08.2017

W wyniku kontroli instancyjnej Sądów Okręgowych właściwych dla siedziby zamawiającego, które z mocy art. 198 a ust. 1 ustawy sprawują nadzór instancyjny nad orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, Sądy Okręgowe wydały 22 orzeczenia uwzględniające skargi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
W orzeczeniach swych wyrażały pogląd, że pojęcie wyboru oferty najkorzystniejszej musi być rozumiane jako składowa czynności i zaniechań zamawiającego zakończonych wyborem oferty najkorzystniejszej pod względem materialnym tj. złożonej przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu z postępowania i oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Deklaracje w JEDZ i ofercie bez pokrycia

23.08.2017

Chociaż oświadczenia składane w formularzu JEDZ stanowią wstępną deklarację, to nie można do nich podchodzić jak do nic nie znaczących oświadczeń, i takich które łatwo potem zmienić w toku procedury badania i oceny ofert. Każda informacja złożona zamawiającemu w tym w dokumencie JEDZ jest poddana analizie pod kątem realności, lekkomyślności lub niedbalstwa, czy wprowadzenia w błąd przy jej przedstawieniu zamawiającemu. Każda zatem informacja przedstawiona zamawiającemu ma znaczenie w postępowaniu o zamówienie publiczne, a przepisy nie rozróżniają w jakim dokumencie jest ona złożona, o ile tylko dokument ten był wymagany i konieczny.

Waloryzacja w PZP w trzech przypadkach

20.08.2017

Zamawiający nie może twierdzić, że wykonawca powinien w ramach zaoferowanej przewidzieć ryzyko zmiany co najmniej stawki podatku od towarów i usług, czy wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, albo też zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę i wliczyć te symulacje do ceny oferty.

Wykonawca bez doświadczenia porywa się na zamówienie

09.08.2017

Jeżeli warunki udziału w postępowaniu zostały postawiane na tyle nisko, że ofertę w postępowaniu złożył wykonawca, który nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia, a zamawiający zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, musi wybrać taką ofertę, to wydawałoby się że najlogiczniejszym zarzutem byłby zarzut czynu nieuczciwej konkurencji.
Jak wskazuje art. 89 ust. t pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, odrzuca się ofertę, której złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji. Ogólną definicję czynu nieuczciwej konkurencji zawiera art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który określa, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Jest to więc przepis bardzo pojemny, więc wiele sytuacji może pod niego przypisać.
Krajowa Izba Odwoławcza doszła jednak do innego przekonania, czym zaskoczyła strony postępowania odwoławczego.