Opracowania

Opinia OBSIL w sprawie nowelizacji kodeksu postępowaniu cywilnego

26.12.2017

W załączeniu w pliku do pobrania znajduje się opinia Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych na temat nowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD309).
Zapraszamy do zapoznania się z opublikowaną opinią.

Wykonawca odrzucony nie musi wywieszać białej flagi

15.12.2017

Aktualne orzecznictwo Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) potwierdza, że wykonawca wykluczony z postępowania o zamówienie publiczne lub którego oferta została odrzucona, wciąż legitymuje się interesem do wniesienia odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1 Pzp, gdy kwestionuje prawidłowość wyboru oferty konkurencyjnej i nawet jeśli miałoby to doprowadzić do unieważnienia postępowania. Także z punktu widzenia zasad krajowych wyrażonych w art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), niedopuszczalne jest akceptowanie wyboru oferty z naruszeniem przepisów ustawy Pzp. Taki odwołujący oprócz tego że będzie wytykał zamawiającemu brak dołożenia należytej staranności na etapie badania i oceny ofert, oraz nierówne traktowanie wykonawców, powinien wskazywać iż unieważnienie postępowania daje jemu szansę ponownego ubiegania się o przedmiotowe zamówienie – po wszczęciu nowej procedury przetargowej. Chociaż aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej na tę chwilę nie jest jeszcze jednolite tym niemniej coraz częściej Izba dopuszcza takie odwołania do rozpoznania.

Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu cywilnym

07.12.2017

Wszyscy uczestnicy rynku zamówień publicznych niejednokrotnie mieli do czynienia z zastrzeganiem tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez konkurencję lub sami z tego dobrodziejstwa ustawy korzystali. Wydaje się natomiast, że mniej powszechna jest wiedza na temat ochrony informacji poufnych w postępowaniu cywilnym, a zasady w nim obowiązujące różnią się od tych, które przewidziane zostały dla postępowań przetargowych.

Powołać przed KIO dowód z opinii biegłego

04.12.2017

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego Izba Cywilna z dnia 30 maja 2017 roku (IV CSK 473/16,): Dowód z opinii biegłego jest dowodem szczególnego rodzaju, który nie może być zastąpiony innym dowodem. Z tego względu jeżeli przeprowadzona opinia jest niekompletna, oparta na błędnych założeniach, pomija istotne okoliczności lub jest nienależycie uzasadniona, a wskutek tego nieprzydatna, sąd jest zobowiązany dopuścić dowód z dalszej opinii; odrzucenie opinii i polemika z jej wnioskami w sferze wymagającej wiadomości specjalnych stanowi naruszenie nie tylko art. 233 § 1, ale także art. 278 i 286 KPC.

Łatwy sposób weryfikacji, czy przetarg publiczny jest narażony na nadużycia

28.11.2017

Jak donosi Najwyższa Izba Kontroli, wartość polskiego rynku zamówień publicznych wynosi co roku ponad sto miliardów złotych, a to jednocześnie jedna z najbardziej zagrożonych korupcją i innymi nadużyciami sfer funkcjonowania państwa. Obok raportów Najwyższej Izby Kontroli, do podobnych wniosków skłaniają informacje Komisji Europejskiej czy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Warto zatem by przedsiębiorca zainteresowany konkretnym przetargiem jeszcze zanim zacznie starać się o uzyskanie danego zamówienia publicznego, mógł przyjrzeć się temu przetargowi pod kątem ryzyka korupcyjnego. Od informacji odnośnie szans na uczciwe konkurowanie w danym przetargu może zależeć decyzja, czy inwestować czas i środki finansowe na przygotowanie oferty.

Wytrych do wolnej ręki zamiast przetargu

27.11.2017

Przepis art. 67 ust. 1 pkt 4 Pzp nie zawiera „przesłanki konkurencyjności” polegającej na tym, aby przed zastosowaniem trybu „z wolnej ręki” dokonywać jakiejkolwiek prekwalifikacji w celu ustalenia kogo zaprosić do negocjacji. Wprost odczytując hipotezę tego przepisu, dla legalności zastosowania „wolnej ręki” ważne jest tylko, aby np. wszystkie złożone oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, bez oglądania się na to, że na rynku jest pewna liczba wykonawców, która także z powodzeniem może wykonać to zamówienie. Z reguły ta grupa wykonawców jest rozgoryczona, że to nie z nimi została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, dlatego też mogą podważać fakt zastosowania trybu najbardziej niekonkurencyjnego, zamiast ogłoszenia np. kolejnego przetargu nieograniczonego.

Sąd Najwyższy wypowiada się o podprogowych odwołaniach do KIO

22.11.2017

Od 28 lipca 2016r., kiedy to weszły w życie przepisy nowelizujące 60% dotychczasowych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza stanęła przed trudną decyzją – jak należy wykładać znowelizowany art. 180 ust. 2 pkt 6 ustawy PZP:

Treść art. 180 ust. 2 PZP, do dnia 27.07.2016r.:

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.

Treść art. 180 ust. 2 PZP od dnia 28.07.2016r.:

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czy atakować konkurencję będąc odrzuconym z postępowania przetargowego

16.11.2017

Wykonawca broniąc się przed wykluczeniem z postępowania o zamówienie publiczne lub odrzuceniem jego oferty, która mogłaby być uznana za najkorzystniejszą, bardzo często podnosi zarzuty w stosunku do konkurencji której oferta została wybrana, chociaż bilans przyznanych punktów jest niższy. Statystycznie najczęściej zarzuca się bezzasadne zaniechanie odrzucenia oferty przystępującego w sytuacji, gdy oferta ta jest sprzeczna z SIWZ, czy bezzasadne zaniechania wezwania przystępującego do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.

Żądanie unieważnienia postępowania przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona

04.11.2017

Po wydaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie C-131/16 w sprawie Archus, który stanowi skutek udzielenia odpowiedzi na pytanie prejudycjalne wystosowane przez Krajową Izbę Odwoławczą (KIO), wydawało się, że wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienie zyskają szerszy dostęp do środków ochrony prawnej w zakresie żądania unieważnienia postępowania. Tym samym, pojawiły się podstawy do tego, aby przyjąć, że interes w uzyskaniu danego zamówienia, o którym mowa w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp, będzie rozumiany o wiele szerzej niż dotychczas, tj. że interes w uzyskaniu danego zamówienie nie będzie dalej utożsamiany z konkretnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, lecz że będzie to interes w uzyskaniu danej umowy odnoszącej się do realizacji świadczenia o określonym zakresie.