Opracowania

Jeden z konsorcjantów wykonawcy brał udział w przygotowaniu postępowania, co mogło spowodować znaczącą przewagę nad konkurencją

29.12.2016

Gdy jeden z konsorcjantów jest autorem dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich, to na długo przed ogłoszeniem postępowania posiadał istotne informacje związane z planowanymi robotami budowlanymi, w konsekwencji ma przewagę nad innymi oferentami. Może też w przypadku uzyskania zamówienia nie ponosić znacznych kosztów wykonania dokumentacji projektowej do realizacji zadania, gdyby chciał choćby nieco odmiennie zrealizować zamówienie. Pozostali oferenci, posiadając inny rodzaj sprzętu zmuszeni są zgodnie z odpowiedziami zamawiającego dostosować projekt do posiadanego sprzętu, więc na własny koszt i ryzyko. Taka sytuacja może pociągać za sobą konieczność zmiany lub nawet wykonania dokumentacji na nowo oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń, w szczególności zamiennego pozwolenia na budowę.

Wadium po nowemu, a konieczności zastosowania art. 89 ust. 1 pkt 7b w związku z art. 46 ust. 4a Pzp

22.12.2016

Art. 46 ust. 4a Pzp po nowelizacji z dnia 28 lipca 2016 roku, wymaga aby złożona gwarancja wadialna obejmowała sytuacje opisane w art. 26 ust. 3a oraz art. 25a ust. 1 Pzp, zatem widać jasno iż katalog sytuacji, w których zamawiający uprawniony jest do zatrzymania wadium, nie pokrywa się z tym wymaganym przez poprzednio obowiązującej przepisy ustawy Pzp. Skoro więc gwarancja jako zobowiązanie abstrakcyjne i samoistne, niezależne od stosunku podstawowego, ma być realizowana zgodnie z dosłowną treścią, to wadium powinno musi zabezpieczać ofertę w pełny sposób.

Konferencja „Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”

22.12.2016

Przedstawiciele KZP zostali zaproszeni na konferencję pt. „Zmiany w systemie zamówień publicznych – w kierunku odpowiedzialnego rozwoju”, która odbyła się w dniach 19-20 grudnia 2016 r., w Krakowie. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie.

Konsekwencje nie udźwignięcia ciężaru dowodu

20.12.2016

Stosownie do podstawowej zasady wynikającej z art. 6 k.c., znajdującej swe odzwierciedlenie w art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, ciężar dowodu w zakresie okoliczności faktycznych spoczywa na tym, który że swoich twierdzeń wywodzi skutek prawny, co oznacza że co do zasady, na wykonawcy odwołującym się do Krajowej Izby Odwoławczej.

Wnoszenie odwołań celem unieważnienia postępowania oraz żądanie odrzucenia ofert nie zweryfikowanych

15.12.2016

Zgodnie z naczelnymi zasadami systemu zamówień publicznych zarówno zamawiający jak i Krajowa Izba Odwoławcza powinni zagwarantować uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców oraz mieć na uwadze to, że zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Wielokrotnie jednak dochodzi do sytuacji, w której wykonawcy są wykluczani z postępowania lub ich oferty są odrzucane, zaś zamawiający dokonuje wyboru oferty, która zawiera dużo poważniejsze błędy, przy czym nie ma już wykonawcy z ważną ofertą, który mógłby wnieść odwołanie na taką decyzję zamawiającego. Wielu zamawiających wykorzystuje brak konkurencyjnych wykonawców i nie podejmuje żadnych działań w celu weryfikacji oferty wybieranej jako najkorzystniejsza oraz i to, że w Krajowej Izbie Odwoławczej z trudnością przebija się zasada legalizmu.

Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych z zamówieniach publicznych, a odpowiedzialność karna urzędnika

03.12.2016

Wydatkowaniu środków publicznych zawsze powinny przyświecać zasady określone w Pzp, jak też legalność, celowość, rzetelność oraz gospodarność. Dlatego wszyscy wymagamy rzetelnego i profesjonalnego przygotowania, a następnie przeprowadzenia tych postępowań. Wydatkowanie środków publicznych, które przynosi negatywne skutki ekonomiczne dla finansów danej jednostki, z reguły ma swoje źródło w nieprzestrzeganiu tych zasad, względnie z powodu tolerowania tych zachowań. Każdy może doprowadzić do poniesienia przez urzędnika odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, za naruszenie przepisów prawa zamówień publicznych, jak również do odpowiedzialności karnej.

Wykonawca wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania

29.11.2016

Gdy dochodzi do posłużenia się przez wykonawcę, w celu sporządzenia oferty, osobą uczestniczącą w przygotowaniu postępowania, nie można tej okoliczności nie dostrzegać, bądź traktować jako nie byłą z uwagi na to, że wykonawca przedstawia nowy wykaz osób, w którym osoby tej już nie podaje. W innym razie przepis art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp pozostawałby iluzoryczny i łatwy do obejścia.

Uprawnienia wykonawcy w zakresie procedury self-cleaningu, a subiektywne przekonanie zamawiającego o samooczyszczeniu

24.11.2016

Na podstawie art. 57 ust. 6 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE seria L 2014 r. Nr 94, s. 65 – dalej: „Dyrektywa”), każdy wykonawca znajdujący się w jednej z sytuacji, o których mowa w ust. 1 i 4, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia. Jeżeli takie dowody zostaną uznane za wystarczające, dany wykonawca nie zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Specjalna wersja urządzeń może powodować wykluczenie z przetargu

19.11.2016

Rzekome alternatywne rozwiązanie, polegające na wskazaniu zamiennych, wariantowych i spełniających już wszystkie wymagane cechy użytkowe i techniczne standardowych urządzeń może spowodować nie tylko odrzucenia oferty jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ale także wykluczenia takiego wykonawcy ze względu na złożenie nieprawdziwych informacji w zakresie parametrów technicznych oferowanych przez niego urządzeń oraz oznaczeń ich modeli.