Opracowania

Naruszenie obowiązków zawodowych, to też brak lojalności kontraktowej

01.06.2020

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 2 Prawo zamówień publicznych, z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, który:

  • w sposób zawiniony,
  • poważnie naruszył,
  • obowiązki zawodowe,
  • co podważa jego uczciwość,
  • w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa,
  • nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
  • co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

 

Skuteczne wykluczenie wykonawcę, zaistnieje zatem wówczas, gdy ponad wszelką wątpliwość zostanie ustalone, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w określonym czasie przed wszczęciem postępowania naruszył w sposób zawiniony obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość. Instytucja możliwości wykluczenia z przetargu przewidziana została w celu ochrony zamawiających prowadzących przetargi i wyeliminowania z niej podmiotu, co do którego zachodzą wątpliwości co do jego rzetelności. W istocie bowiem chodzi o ochronę szerszego interesu publicznego.

Bezczynność organu w zakresie kontroli społecznej funkcjonariuszy publicznych

21.05.2020

Organy władzy niechętnie, a nawet opornie udostępniają informacje publiczne i bardzo często milczą licząc, że wnioskodawca się zniechęci. Wówczas otwiera się dla strony droga do zaskarżenia takiej postawy organu do sądu. Zgodnie bowiem z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów administracyjnych, z bezczynnością organu w zakresie dostępu do informacji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ nie podjął żadnej czynności w sprawie lub wprawdzie wszczął postępowanie, ale mimo istnienia ustawowego obowiązku nie zakończył go w przepisanym terminie. Dla zasadności skargi na bezczynność nie ma znaczenia okoliczność z jakich powodów określone działanie nie zostało podjęte, a w szczególności czy bezczynność została spowodowana zawinioną czy niezawinioną opieszałością organu, bądź też czy wynika z przeświadczenia organu, że stosowny akt lub czynność w ogóle nie powinny zostać dokonane.

Tarcza antykryzysowa 3.0 odmroziła sądy i KIO

19.05.2020

W sobotę 16.05.2020 r. weszła w życie kolejna ustawa nowelizująca specustawę koronawirusową, czyli tzw. Tarcza antykryzysowa 3.0. Uchylono m.in. art. 15zzs specustawy przewidujący, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w:

1) postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

2) postępowaniach egzekucyjnych,

3) postępowaniach karnych,

4) postępowaniach karnych skarbowych,

5) postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

6) postępowaniach administracyjnych,

7) postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,

8) kontrolach celno-skarbowych,

9) postępowaniach w sprawach, o których mowa w art. 15f ust. 9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284),

10) innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Terminy w powyższych postępowaniach, których bieg nie rozpoczął się przed 31.03.2020 r., rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. od 24.05.2020 r. Natomiast terminy w ww. postępowaniach, których bieg rozpoczął się przed 31.03.2020 r., od  24.05.2020 r. biegną dalej, co oznacza że stronie pozostanie czas krótszy o tyle dni, ile upłynęło od doręczenia pisma (zobowiązania) do dnia 31.03.2020 r. (art. 68 ustawy nowelizującej).

Zasada obiektywizmu i bezstronności zamawiających

08.05.2020

Zasada obiektywizmu i bezstronności, wyrażona w art. 7 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) jest jedną z fundamentalnych reguł postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający musi się więc liczyć z tym, że wszelkie czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powinny być wykonywane przez osoby, które w toku tych czynności zapewniają bezstronność i obiektywizm. Oznacza też, że wszelkie czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania mogą wykonywać wyłącznie osoby, których uczestnictwo w procedurze udzielenia zamówienia nie powoduje choćby potencjalnie powstawania konfliktu interesów.

 

Przy wykładni przepisów krajowych zawsze należy uwzględniać przepisy źródłowe, a takim w tym wypadku jest art. 24 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, który kategorycznie przesądza iż pod pojęciem konfliktu interesów należy rozumieć każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień, działającego w imieniu instytucji zamawiającej, biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia (por. „Nowe podejście do badania konfliktu interesów”, www.uzp.gov.pl).

 

 

KIO rusza na dotychczasowych zasadach, mogą być ograniczenia co do liczby osób

28.04.2020

Rada Ministrów w dniu 28 kwietnia 2020 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk 344).

Ustawa wprowadza szereg zmian do obowiązującego prawodawstwa. Jedną ze zmienianych ustaw jest Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695). W zakresie proponowanych zmian – w art. 43, pkt 16 – znajduje się uchylenie art. 15zzs. Uchylany przepis zakłada m.in. zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych oraz biegu terminów postępowań prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Wejście w życie projektu ustawy w obecnym kształcie spowoduje powrót do rozpatrywania spraw przed Krajową Izbą Odwoławczą w dotychczasowym trybie. Jutro prace w sejmie.

Powyższe rozwiązanie należy uznać za bardzo korzystne dla systemu zamówień publicznych, zwłaszcza że w poprzednich propozycjach pojawiał się pomysł aby Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) wznowiła rozstrzyganie sporów przetargowych, ale bez udziału stron, na postawie ich pisemnych stanowisk. Z uwagi na to, że proces legislacyjny wciąż trwa, należy przypomnieć o fundamentalnych prawach obywatela i przedsiębiorcy w Unii Europejskiej.

W cywilizacji zachodniej jedna z podstawowych zasad jest prawo do publicznego i jawnego procesu, gwarantowanym aktami prawa międzynarodowego, m.in. w art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z dnia 04.11.1950 r. (Dz.U. 1993 Nr 61, poz. 284, ze zm., dalej „EKPC”), zgodnie z którym „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia jego sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej. Postępowanie przed sądem jest jawne, jednak prasa i publiczność mogą być wyłączone z całości lub części rozprawy sądowej ze względów obyczajowych, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe w społeczeństwie demokratycznym, gdy wymaga tego dobro małoletnich lub gdy służy to ochronie życia prywatnego stron albo też w okolicznościach szczególnych, w granicach uznanych przez sąd za bezwzględnie konieczne, kiedy jawność mogłaby przynieść szkodę interesom wymiaru sprawiedliwości”.

Wykazanie zasobów nie może być domysłem zamawiającego

26.04.2020

Art. 22a ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) w sposób jednoznaczny i kategoryczny przesądza o obowiązku udowodnienia przez wykonawcę, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, że stosunek łączący go z tym podmiotem gwarantuje rzeczywisty dostęp do udostępnianych zasobów. Dysponowanie zasobami innego podmiotu musi wynikać z przedstawionych dowodów, tj. z dokumentów a zwłaszcza ze zobowiązania innego podmiotu. Zamawiający ma z kolei obowiązek skrupulatnego zbadania realności zobowiązania, nie wyłączając zastosowania procedury wyjaśnień oświadczeń i dokumentów, czy wezwania wykonawcy do ponownego ich złożenia.

Tarcza 3.0 odmrozi sądy

20.04.2020

Powstaje już kolejny, trzeci, projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ten projekt dotyczy spraw sądowych, więc jest również krytyczny dla obywateli i przedsiębiorców.

Każdy kto zapoznał z dwoma poprzednimi projektami tej ustawy, dostrzegł jak bardzo są nieprzejrzyste. Oczywiście nadpisywanie kolejnych wersji oraz uznaniowość poszczególnych przepisów, prowadzi do chaosu w zakresie ich wykładni.

COVID-19 i zmiany biegu terminów procesowych i sądowych

01.04.2020

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 31 marca 2020 r., pod pozycją 568 opublikowano ważną dla wszystkich ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Poniżej przedstawiamy wyciąg z najważniejszych przepisów odnoszących się do zmiany biegu terminów procesowych i sądowych.

Pzp na Koronie

01.04.2020

 

W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 31 marca 2020 r., pod pozycją 568 opublikowano ważną dla wszystkich ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Poniżej przedstawiam wyciąg z najważniejszych przepisów odnoszących się do funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

Koronawirus – jak chronić wykonawcę, pracowników wykonawcy i kontrakty publiczne

19.03.2020

Sytuacja gospodarcza kraju, po stwierdzeniu pandemii wirusa SARS-CoV-2, uległa radykalnej zmianie i pogłębia się każdego dnia od czasu zdiagnozowania pierwszego zakażenia koronawirusem.

Z prawnego punktu widzenia mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną, która może być uznana za siłę wyższą. Chociaż bowiem siła wyższa nie została zdefiniowana w przepisach Kodeksu cywilnego, to jej definicja została ukształtowana w doktrynie i orzecznictwie.