Opracowania

Wyjaśnienie rażąco niskiej ceny do czasu przekonania zamawiającego

10.07.2018

Zawsze jest problemem dla zamawiającego, czy wzywać po raz kolejny wykonawcę do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny wraz z dowodami, w zakresie dotychczas nie wzywanym. Podobnie problem występuje na płaszczyźnie, jak głęboko może zamawiający sięgać do wyjaśnień w kontekście istotnych części składowych ceny oferty. Wreszcie czy po aukcji elektronicznej można wyjaśnić nie tylko wysokość ceny lub cen oferowanych ale także ich  istotnych części składowych. Nawet jeśli zamawiający nie widzi potrzeby wyjaśniać ceny, to taką potrzebę mogą wywołać wątpliwości podnoszone przez konkurencję, bowiem przecież zamówienia publicznego można udzielić wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodne z przepisami ustawy.

Problem związania ofertą wydaje się być ustabilizowany w KIO

06.07.2018

Dotychczas przyjmowano, że na gruncie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych wybór oferty najkorzystniejszej musi nastąpić w terminie związania ofertą, a wykonawca musi być związany złożoną przez siebie ofertą nieprzerwanie od dnia otwarcia ofert. Zauważano przy tym, iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) nie przewidują możliwości przywrócenia biegu terminu związania ofertą, a oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą musi wpłynąć do zamawiającego przed upływem tego terminu. Prezentowane stanowisko zasadzało się na tym, iż przeciwne rozumowanie umożliwiałoby w praktyce w zasadzie niczym nie ograniczone możliwości manipulowania wynikiem postępowań przez wykonawców, w tym do uchylania się od zawarcia umowy, co z kolei wypaczałoby sens żądania określenia terminu związania ofertą, który stanowi gwarancję równości i uczciwej konkurencji dla każdego wykonawcy ubiegającego się o zamówienie publiczne. Niektórzy jednak dopuszczali brak związania ofertą wykonawcy ale tylko pod warunkiem, że sam wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił jednak w okresie związania ofertą.  Jeżeli więc przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej wykonawca przestał być związany złożoną przez siebie ofertą i nie przedłużył terminu związania ofertą, to taka oferty podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

Udostępnianie informacji o przetargach publicznych a RODO

26.06.2018

Minęły już pierwsze tygodnie od kiedy zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO, w związku z czym w obrocie zaczynamy się stykać z pierwszymi praktycznymi problemami wynikającymi z jego obowiązywania i stosowania.

Działający na rynku zamówień publicznych w ostatnim czasie, tj. po wejściu w życie RODO, wykonawcy spotykają się z problemem nieudostępnienia pełnych informacji o danych osobowych zawartych w ofercie konkurencji z powołaniem się przez zamawiających jako na podstawę takiego działania na „wszechobecne” RODO.

Z drugiej strony także zamawiający mają wątpliwości w zakresie tego jakie dane zawarte w ofertach/wnioskach mogą a jakich nie mogą udostępniać, tak aby nie narazić się na zarzut naruszenia RODO.

Jak tworzyć rejestr czynności przetwarzania

19.06.2018

Od daty, którą zapamiętała większość obywateli Europy, tj. od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tzw. RODO. Rozporządzenie to nałożyło na podmioty przetwarzające dane osobowe (administratora lub przedstawiciela administratora) m.in. obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.

Promowanie konkretnych producentów bez uzasadnionej przyczyny a odpowiedzialność karna zamawiającego

23.05.2018

Zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem art. 305 kk karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega każdy kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany. Tym samym aby pociągnąć jakąkolwiek osobę do odpowiedzialność z tytułu bezprawnego wpływania na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego konieczne jest wykazanie, że osoba ta działała w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, czyli krótko mówiąc otrzymała łapówkę.

Niemożliwość świadczenia

20.05.2018

Stosownie do regulacji Kodeksu cywilnego, umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. W praktyce oznacza to, że traktuje się ją jako niezawartą, a więc nie wywołuje ona żadnych skutków prawnych oraz nie powoduje, z jednym wyjątkiem, żadnych konsekwencji prawnych dla żadnej ze stron stosunku prawnego.

Wyjątek, o którym mowa wyżej, dotyczy sytuacji, w której jedna ze stron zawieranej umowy o świadczenie niemożliwe o tej niemożliwości wiedziała i drugiej strony z błędu nie wyprowadziła – wówczas ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę, którą druga strona poniosła zawierając umowę o takie świadczenie.

Czy można w sposób milczący/dorozumiany przedłużyć termin związania ofertą

19.05.2018

W praktyce zamawiający często stają przed problemem, czy wykonawca powinien być związany ofertą na moment wyboru oferty najkorzystniejszej. Zważywszy, iż oświadczenie wykonawcy o związaniu ofertą jest potwierdzeniem jego uczestnictwa w postępowaniu i jego gotowości do zawarcia umowy, konieczność związania ofertą wydaje się być oczywista. Chodzi bowiem o to, aby wybór dotyczył oferty, którą wykonawca podtrzymuje, tzn. jest gotowy wypełnić zobowiązania w niej zawarte. Jednakże, ustawa Pzp nie zawiera jednoznacznego przepisu wprost stanowiącego, iż na dzień wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy muszą być związani swoimi ofertami. Zważywszy zatem na regulacje zawarte w art. 85 ust. 2 Pzp i 85 ust. 2 ustawy Pzp, czy można uznać, że związanie ofertą można dorozumiewać z aktywności wykonawcy, późniejszego potwierdzenia dalszego związania ofertą, wnoszenia środków ochrony prawnej itp.?

Wydruk z rachunku bankowego jako dokument potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu

16.05.2018

Zgodnie z przepisem art. 22  ust. 1b pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „Pzp”) zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia może ustanowić warunki udziału dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy. Jednym z najczęściej spotykanych warunków w tym zakresie jest warunek dotyczący posiadania przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości określonej przez zamawiającego.

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zamawiający, na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej „Rozporządzenie”), może żądać złożenia przez wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

ALARM, ALARM, ALARM: 19 maja 2018 r. upływa termin na uzupełnienie CEIDG o numer PESEL, pod rygorem wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji z urzędu

15.05.2018

Informujemy, że z dniem 19 maja 2018 r. upływa termin, zgodnie z którym przedsiębiorcy powinni uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera.

 

Powyższy obowiązek wynika z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1893).

 

UWAGA: po upływie terminu 19 maja 2018 r. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej wykreśla przedsiębiorcę, którego wpis nie zawiera numeru PESEL.