Opracowania


Pozorność waloryzacji w przetargach długoterminowych

09.08.2022

Skoro intencją ustawodawcy w nowym art. 439 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) było zbudowanie narzędzia dla realnej rekompensaty (waloryzacji) dla utrzymania opłacalności wykonywania umowy, tak jak to zakładano przy jej zawieraniu, to nie można tego narzędzia zastosować jedynie formalnie i dla pozoru.

Tajemnica przedsiębiorstwa: ścierające się poglądy (TSUE)

19.04.2022

Podczas rozprawy w dniu 16 marca 2022r. przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”), sposób szczególny przewodniczącego składu orzekającego interesowało stanowisko mec. Dariusza Ziembińskiego, czy dla ochrony przedsiębiorcy przed bezprawnym podkupieniem pracownika / osoby współpracującej, byłoby wystarczające aby np. gdyby oferent nie wskazywał z imienia i nazwiska osób na doświadczenie których powołano się w ofercie ale jedynie opisał je tytułami, kwalifikacjami, doświadczeniem, oraz czy taki poziom szczegółowości byłby prawidłowy dla ustalenia, czy osoby te spełniają warunki udziału w postępowania, kryteria selekcji, czy kryteria oceny ofert.

Kilka uwag o art. 651 KC

31.03.2022

Umowa o roboty budowlane, choć niewątpliwie jest jedną z najważniejszych umów w obrocie gospodarczym, nie doczekała się zbyt obszernej regulacji ustawowej. W kodeksie cywilnym (KC) poświęcono jej raptem kilkanaście artykułów, tak że w rezultacie w wielu kwestiach konieczne jest sięganie do przepisów dotyczących umowy o dzieło.

Tajemnica przedsiębiorstwa w TSUE jako element legalności przetargu

20.03.2022

Mecenas Dariusz Ziembiński z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy (KZP) reprezentujący przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, konsorcjum ANTEA POLSKA S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, podkreślił wagę sprawy prejudycjalnej C-54/21, dla legalności decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej w kontekście prawidłowego zastosowania przez oferenta instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa ale też jej zbadania przez zamawiającego.

Konsekwencje niedostarczenia dokumentacji powykonawczej a odbiór robót

21.02.2022

r.pr. Dariusz Ziembiński

r.pr. Paweł Kierończyk

 

Przepis art. 647 KC określa świadczenie wykonawcy robót budowlanych jako oddanie obiektu budowlanego stanowiącego całość dającą się co najmniej technicznie lub technologicznie wyodrębnić. Obiekt taki musi zostać wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor powinien dokonać odbioru obiektu niezwłocznie po zaoferowaniu go przez wykonawcę i zapłacić umówione wynagrodzenie. Niewątpliwie obowiązek odbioru dotyczy obiektu wykonanego zgodnie z zobowiązaniem i zaofiarowanego inwestorowi, a tę zgodność należy oceniać z uwzględnieniem treści umowy, elementów dopełniających stosunek prawny wynikających z ustawy (art. 56 KC), a także ogólnych kryteriów prawidłowego wykonania umowy (art. 354 KC). Inwestor powinien dokonać odbioru niezwłocznie po przekazaniu (zaoferowaniu) obiektu przez wykonawcę.