Opracowania

Jak Europejczyk rozumie praworządność

23.08.2019

Pojęcie „praworządność” należy utożsamiać z „przestrzeganiem prawa przez organy państwa”. Jak wskazała Komisja w Komunikacie – Zasada praworządności stopniowo stała się dominującym modelem organizacyjnym współczesnego prawa konstytucyjnego i organizacji międzynarodowych (w tym Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy) w zakresie regulowania wykonywania władzy publicznej. Gwarantuje, że wszystkie władze publiczne działają w granicach określonych przez prawo, zgodnie z wartościami demokracji i praw podstawowych oraz pod kontrolą niezależnych i bezstronnych sądów. (Por. KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Nowe ramy UE na rzecz umocnienia praworządności /* COM/2014/0158 final */).

Sądy tylko dla bogaczy?

05.08.2019

Projektowane przepisy w zakresie opłat jakie strony będą musiały ponieść aby ich sprawę rozpatrzył sąd, są szokowym sposobem na rozwiązanie problemu ilości spraw jakie trafiają do sądów. W zasadzie można powiedzieć, dostęp do sądu został zatrzaśnięty dla tych co nie mają zbyt dużych możliwości finansowych.

Forma pełnomocnictw w przetargu Pzp

29.07.2019

Spór pomiędzy stronami dotyczy formy złożonych pełnomocnictw. Zamawiający utrzymywał, że złożono mu jedynie elektroniczne kopie dokumentu papierowego, potwierdzone elektronicznie za zgodność z oryginałem. Z kolei odwołujący utrzymywał, że złożone pliki pełnomocnictw należy traktować jako oryginalne pełnomocnictwa elektroniczne.

Nie było sporne między stornami, że jeżeli chodzi o formę pełnomocnictwa do złożenia oferty to znajduje zastosowanie konstrukcja tzw. formy pochodnej pełnomocnictwa. Konstrukcja ta wynika z art. 99 KC w zw. z art. 14 ust. 1 Pzp. Istota tej konstrukcji polega na tym, że pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, która dla swej ważności wymaga formy szczególnej, powinno być udzielone w tej samej formie. Nie ulega również wątpliwości, że ustawodawca dla czynności złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zastrzegł pod rygorem nieważności formę elektroniczną. W tej sytuacji również pełnomocnictwo do dokonania takiej czynności powinno być udzielone w tej samej formie.

 

Naruszenie reguł sprawiedliwościowych w umowach PZP

12.07.2019

W orzecznictwie coraz częściej dostrzega się, że zasada swobody zamawiającego w kształtowaniu postanowień umownych nie jest nieograniczona, nie ma charakteru absolutnego. Więc Zamawiający nie może nadużywać swojego prawa podmiotowego, a granicami oceny czy do takiego nadużycia doszło jest przepis art. 3531 KC oraz klauzula generalna z art. 5 KC. Naruszenie rażące tych zasad powoduje zachwianie dysproporcji wartości wzajemnych, co powoduje, że taka umowa nie jest już ekwiwalentna.

Całościowe zastrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa

09.07.2019

Wnikliwe zbadanie przez zamawiającego tak samego uzasadnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, jak i dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień, czy innych informacji jakie zostały zastrzeżone przez oferenta, zgodnie z art. 8 ust. 1-3, jak również art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, w zasadzie powinno wyrugować patologię zastrzegania szerokiego wachlarza dokumentów w ofertach przetargowych. Tak się oczywiście nie dzieje, pomimo i reakcji ustawodawcy, i już bardzo jednoznacznej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej. Zamawiający nadal z niewytłumaczalnych prawnie i racjonalnie powodów naruszają prawo i akceptują całościowe zastrzeganie dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Cel jednej i drugiej strony tego procederu jest taki sam, pozbawić konkurencję możliwości kontroli prawidłowości przeprowadzenia przetargu publicznego.

Zamawiający dzieli ale już nie rządzi w sprawie wadium

02.07.2019

W postępowaniach wszczętych od dnia 18 października 2018 r. o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający, zwłaszcza tacy którzy korzystają z prywatnych platform do składania dokumentów w przetargu publicznym, próbują dla swojej wygody narzucać wykonawcom aby również wadium było koniecznie wnoszone w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym przez wystawcę.

Problematyczne uzasadnione potrzeby zamawiającego

28.06.2019

Uzasadnione potrzeby zamawiającego niemal zawsze różnicują pozycję wykonawców w postępowaniu. Zamawiającemu oczywiście nie można odmówić prawa kupowania dostaw, usług i robót budowlanych „z najwyższej półki”. Ale zamawiający musi mieć na uwadze to, że w zależności od wymogów  czy to niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem postępowania, czy też nie mających faktycznego znaczenia w użytkowaniu przedmiotu zamówienia, ogranicza drastycznie rynek. To wymagania ponad rzeczywiste potrzeby zamawiającego należy poddać analizie poprzez możliwości tego, co oferuje rynek. A więc czy w danym postępowaniu nie jest promowany jeden wykonawca albo wąska grupa wykonawców. Trudność polega na wykazaniu, że potrzeby zamawiającego mogą być zaspokojone inaczej, niż poprzez ograniczenie konkurencji lub pogorszenie pozycji konkurentów.

Brak wskazania podstawy prawnej roszczenia

22.06.2019

Brak wskazania przez powoda, czy zwłaszcza wskazanie przez powoda, w szczególności reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika, przepisów prawa materialnego mających stanowić podstawę prawną orzeczenia, niewątpliwie ukierunkowuje sprawę przed sądem.

Jednak nie można zapominać, iż podstawa prawna wyznacza katalog tych okoliczności, które właśnie są istotne w sprawie. Dlatego też nawet jeśli powód nie wskazuje w pozwie materialnej podstawy prawnej, to jednak już na tym etapie powinien być jej pewien.

 

Jedna i druga sytuacja nie pozostaje bowiem bez wpływu na przebieg postępowania przed sądem, gdyż w danych okolicznościach może w sposób pośredni określić okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie.

Kopiowanie wymagań zamawiającego

16.06.2019

Oferta przetargowa powinna podlegać odrzuceniu, jeśli nie jest skonkretyzowana lub jeśli wyłącznie powiela wymagania zamawiającego, i to niezależnie jak rygorystycznie, bądź w ogóle,  na te okoliczności  zamawiający poczynił zastrzeżenia w dokumentacji przetargowej.

Każda tolerancja braku precyzji w ofercie przetargowej, to faworyzowanie takiego wykonawcy i danie jemu szansy na optymalizowanie oferty przetargowej na etapie realizacji zamówienia. A to zawsze będzie się odbywało ze szkodą dla równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

Tajemniczy wykaz osób oraz wykaz opisujący doświadczenie firmy

09.06.2019

Z uwagi na bezkarność takiego procederu, wykonawcy w całej rozciągłości nadużywają instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa, a zamawiający czasem udają że zastrzeżenie takie weryfikują. Podstawową argumentacją wykonawcy jest że w ten sposób chroni swój potencjał gdyż zachodzi ryzyko odpływu tych ludzi do konkurencji, zaś nazwy kontrahentów, czy projektów referencyjnych dają jemu przewagę konkurencyjną.

Najczęściej jednak argumentacja taka jest stworzona wyłącznie na potrzeby postępowania, zastrzeżone informacje nie spełniają przesłanek z art. 11 ust. 2 uoznk.