KZP w mediach

Zamówienia: Będzie więcej odwołań w przetargach publicznych

Gazeta Prawna 27.12.2016

27.12.2016

Jeszcze na etapie prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji szacowano, że rozszerzenie zakresu odwołań może oznaczać, że ich liczba wzrośnie nawet o tysiąc rocznie. Nie ma najmniejszych szans, by z takim natłokiem KIO uporała się w obecnym składzie osobowym. Potrzebne będą zresztą nie tylko dodatkowe etaty, lecz także sale rozpraw – zauważa Dariusz Ziembiński, radca prawny z kancelarii Ziembiński & Partnerzy.

Zamawiający zwróci się o kontrolę do inspektora pracy

Gazeta Prawna 16.11.2016

16.11.2016

r.pr. Dariusz Ziembiński:
Ciężar rozwiązania tego problemu muszą wspólnie udźwignąć zamawiający, związki zawodowe oraz rząd, poprzez prowadzenie akcji edukacyjnych czy kampanii medialnych informujących, że obecnie przy wykonywaniu czynności dotyczących usług i robót budowlanych w zamówieniach publicznych zasadą jest wymaganie umów o pracę.

Całkiem duży kłopot z małymi zamówieniami

Gazeta Prawna 29.09.2016

29.09.2016

W trakcie prac nad ustawą nigdy nie pojawiła się nawet sugestia takiej interpretacji, jakiej dokonała KIO. Strona społeczna, strona rządowa, posłowie i senatorowie sądzili, że intencją nowelizacji było objęcie odwołaniami w przetargach podprogowych czynności zaniechania odrzucenia oferty konkurencji – przekonuje Dariusz Ziembiński, radca prawny w kancelarii Dariusz Ziembiński & Partnerzy.

Wykonawcy muszą wiedzieć, jak ich oceniano

Gazeta Prawna 16.09.2016

16.09.2016

To niezmiernie ważny wyrok w nowym stanie prawnym, w którym dużą wagę przykłada się do pozacenowych kryteriów. KIO słusznie podkreśliła, że zamawiający ma obowiązek wyłuszczenia wszystkich powodów, jakie legły u podstaw przyznania punktów przez każdego z członków komisji przetargowej, a następnie ich uzasadnienia. Słusznie też podniosła, że do każdej informacji objętej tajemnicą przedsiębiorstwa należy podejść indywidualnie. Uzasadniając przyznaną punktację, można pewną argumentację opisać ogólnie bądź też odwołując się do akapitów z danego dokumentu. Można też pewne informacje poddać anonimizacji. Rozpisywanie szczegółowej argumentacji pozwoli także samemu zamawiającemu na weryfikację, czy dana informacja rzeczywiście stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa – Dariusz Ziembiński, radca prawny w kancelarii Dariusz Ziembiński & Partnerzy

Utajnionych dokumentów się nie sprawdzi

Gazeta Prawna 26.08.2016

26.08.2016

Radca Prawny Dariusz Ziembiński z Kancelarii Ziembiński & Partnerzy: Zamawiający powinni z pełną rozwagą i profesjonalizmem badać wszystkie przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Muszą weryfikować nie tylko dowody na potwierdzenie, że podjęto w stosunku do danej informacji niezbędne szczególne działania w celu zachowania jej poufności, ale też czy posiada ona wartość gospodarczą, ma obiektywnie specjalistyczny charakter i rzeczywiście nie została ujawniona do wiadomości publicznej. KIO w wyroku położyła silny nacisk na weryfikację uzasadnienia i drobiazgowo zbadała treść wyjaśnień i dowodów. W konkluzji negatywnie oceniła działania zamawiającego, który zamiast stać na straży zasad jawności, niedyskryminacji wykonawców i uczciwej konkurencji, stał się adwokatem wykonawcy nadużywającego swoich praw.

Coraz trudniej zaniżyć cenę w przetargu

Gazeta Prawna 16.06.2016

19.06.2016

Zgodnie z ówczesną praktyką ciężar udowodnienia faktu spoczywał na osobie, która wywodziła z niego skutki prawne. Mówiąc wprost, odwołująca się firma musiała dowieść, że konkurent zaniżył cenę, a to zazwyczaj jest niewykonalne ? zauważa Dariusz Ziembiński, ekspert Grupy Doradczej KZP.

Cena w przetargu ma być uzasadniona

Gazeta Prawna 17.06.2016

19.06.2016

Dariusz Ziembiński: Rozstrzygnięcie KIO potwierdza konieczność wymagania od wykonawców poważnego wykazania realności przedstawianych wyjaśnień. Jako najistotniejsze elementy przemawiające za oceną, że wyjaśnienia nie potwierdzają rażąco niskiej ceny, wskazano brak szczegółowej kalkulacji ceny ze wskazaniem na sposób wyliczenia poszczególnych elementów oraz brak wykazania wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla tego wykonawcy. Chcąc złożyć przekonywujące wyjaśnienia, nie można zatem poprzestać jedynie na ogólnych stwierdzeniach, które można odnieść do każdego przedsiębiorcy, w tym tego konkurencyjnego. KIO podkreśliła, że każda informacja wskazana w wyjaśnieniach musi być też udowodniona. O tym więc, czy wyjaśnienia są poważne, decyduje ich szczegółowość, konkretyzacja, dowody potwierdzające realność dokonywanych kalkulacji, a także wykazanie, jak ta argumentacja przekłada się na możliwości obniżenia ceny w konkretnym przypadku.

Zamówienia publiczne: Więcej zakupów poza procedurą

Gazeta Prawna 24.05.2016

24.05.2016

Z dużą pewnością można przewidywać, że to przede wszystkim efekt podwyższenia progu, do którego nie trzeba stosować przepisów o zamówieniach publicznych. Urzędnicy więcej pieniędzy mogą wydać z pominięciem procedur i dlatego rynek zamówień publicznych się kurczy ? uważa Dariusz Ziembiński, ekspert z Grupy Doradczej KZP.

Przetargi: Informacja o udziale podwykonawców wiążąca dla organizatora

Gazeta Prawna 08.04.2016

08.04.2016

KOMENTARZ EKSPERTA Dariusz Ziembiński, ekspert Grupy Doradczej KZP: W świetle obowiązującego prawa wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oceniać należy jako słuszny. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy ? Prawo zamówień publicznych niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Ustawową zasadą jest zatem niezmienność oferty po upływie terminu składania ofert. Zasady tej nie narusza prawo zamawiającego do zwrócenia się do wykonawców o wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert. Udzielone przez wykonawcę wyjaśnienia, czegokolwiek by dotyczyły, nie mogą jednak modyfikować jego oferty. Ujmując rzecz na przykładzie, zamawiający może się zwrócić do wykonawcy o wyjaśnienie, gdzie w ofercie wskazano zakres zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcom, ale już nie o wyjaśnienie, czy aby na pewno wykonawca chce powierzyć podwykonawcy wskazany w ofercie zakres zamówienia. Niestety, powyższy pogląd nie jest przyjmowany jednolicie w orzecznictwie KIO i niektóre składy orzekające stoją na stanowisku, iż oświadczenie o podwykonawstwie składane w ofercie ma wyłącznie charakter informacyjny i tym samym niewiążący.

Przetargi: Porównanie ofert nie może przesądzać o rażąco niskiej cenie

Gazeta Prawna 26.02.2016

28.02.2016

Komentuje Dariusz Ziembiński:
Istotnym novum jest natomiast podkreślenie przez Izbę, że składanie przeszacowanych ofert nie może wymuszać na Zamawiającym konieczności wydatkowania większych niż rzeczywiście uzasadnione ekonomicznie środków na sfinansowanie zamówienia. Powyższe stanowisko Izby ma zasadnicze znaczenie, skoro zgodnie z art. 90 ust. 1 jedną z przesłanek wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień co do ceny jest to, że jest ona niższa o 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. W świetle komentowanego orzeczenia zawyżanie cen przez konkurencję nie może uderzać w wykonawcę, który skalkulował swoją cenę rzetelnie. Akceptacja takiego zjawiska mogłaby się przyczynić do rozpowszechnienia bardzo prostego i taniego mechanizmu stricte formalnego, a przez to mogącego zakłócić wynik każdego postępowania.